Dadfha> The Innovation Playground

technology เป็นเพียงเครื่องมือ

Posted on: August 26, 2008

เครื่องมือ หมายความว่า มันไม่สามารถจะทำให้บรรลุถึงจุดประสง์มุ่งหมายของเราได้ หากไม่มีการสั่งงาน หรือนำมาใช้งาน แน่นอน ยังจนกว่าจะถึงยุคของหุ่นยนต์และระบบอัจฉริยะที่การปฎิสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆอาจถูกดำเนินการอย่างอิสระโดยระบบอัจฉริยะ แต่นั่นก็เป็นเรื่องของอนาคตที่ยังไม่แน่นอน

ที่กล่าวถึงว่าเทคโนโลยีว่าเป็นเพียงเครื่องมือ ก็อยากจะให้มองในมิติของการสื่อสาร แต่ก่อนแต่ไร เราเคนมีเวลาให้คิดถึง มีจดหมายที่จะต้องตั้งใจเขียน จะต้องใส่ใจให้เวลา กว่าจะสรรค์สร้างออกมาได้สักฉบับ ย่อมไม่ง่าย และต้องมีความตั้งใจสูงกว่าอีเมล์ที่ปัจจุบันมันได้ทำลายโมงยามแห่งห้วงคำนึง โมงยามแห่งความคิดถึง โมงยามของการรอคอย

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Geeky Tweety

And they say:

nabito on Finally the end of search for…

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 1 other follower

Advertisements
%d bloggers like this: